Leef: maatschappelijke dienstverlening

Onze aanpak

Hoe kun je
het oplossen?

Als je het lastig hebt, wil je zo snel mogelijk daarvan af zijn. Dat is ook onze insteek. Soms gaat het heel snel, soms is er meer tijd nodig. Maar we hebben hetzelfde belang: dat je weer helemaal in je kracht staat en tot je recht komt.

 • Wat is
  het probleem?
 • Wat kun
  jij doen?
 • Wat kunnen
  wij doen?
 • Samen werken aan
  oplossingen
Ja, ik wil starten

Onze visie

Een samenleving waarin
iedereen tot zijn recht komt

Vroeg of laat krijgt iedereen te maken met tegenslag. Dit kun je niet voorkomen. Hoe ga je hier mee om? Wij geloven dat je veerkrachtig bent. Dat je zelf een belangrijke bijdrage levert aan jouw herstel. Wij geloven dat je meer kunt dan je denkt. En dat is precies de moeilijkheid: je hebt niet altijd door wat je zelf kunt. Daarom is Leef op aarde: wij helpen mensen hun eigen kracht te ontdekken. Hoe mooi is het als je je eigen problemen kunt oplossen? Natuurlijk gaat dat niet vanzelf. Juist daarom helpen wij jou. Stap voor stap. Zodat je straks een ander kunt helpen. Zo creëren we met elkaar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt.

De 7 leefregels

De burger voorop!

Omzien naar elkaar. Dát is de kern van onze dienstverlening. Wij geloven dat alle inwoners iets hebben bij te dragen en daarom kunnen meedoen in onze maatschappij. Dat betekent dat wij als maatschappelijke organisatie de opdracht hebben niet organisatiegericht, maar juist mensgericht te denken en te handelen. Als nieuwe organisatie zijn we daarmee in het voordeel. Want we dragen niet de ballast mee van bestaande systemen en structuren. En kunnen ons dus volledig focussen op de inzet die daadwerkelijk nodig is in de gemeente. Wij dragen – samen met de overheid – de verantwoordelijkheid om bijdragen die inwoners kunnen leveren, te ontdekken en aan te wakkeren. En wij willen daarom inwoners faciliteren en stimuleren om samen een actieve maatschappij te vormen waarin werkelijk iedereen erbij hoort en wil horen!

Wij geloven in de koppeling van sociaal burgerschap, sociaal ondernemerschap en kwetsbaarheid. En dus niet als een absolute scheiding tussen mensen. Want niemand is niet uitsluitend óf krachtig óf kwetsbaar. Het is juist de koppeling die zorgt voor een duurzame sociale aanpak.

Vrijwillig waar het kan, professioneel waar het moet!

In onze dienstverlening hebben de vrijwilliger en de mantelzorger een belangrijke positie. Bovendien ondersteunen we eigen initiatief. Daarbij houden we de grens met beroepsmatig werk nauwlettend in de gaten. Dat vraagt in elke situatie om maatwerk. Onze vrijwilligers en mantelzorgers voelen zich veilig genoeg om hun eigen creativiteit te ontwikkelen en actief mee te denken over (innovatieve) ontwikkelingen. Zij krijgen via ons de kans werkervaring op te doen. Bovendien kunnen zij ervaringen met elkaar delen én elkaar versterken in wie ze zijn en wat ze doen.

Het werk van vrijwilligers en mantelzorgers is altijd maatwerk. Zij doen werkzaamheden die aansluiten bij hun capaciteiten, kennis en ervaring. Aangepaste scholing vergroot de kwaliteit van de werkzaamheden en biedt kansen voor de vrijwilliger en de mantelzorger. Ook de begeleiding van de vrijwilliger door Leef is maatwerk. De ene vrijwilliger heeft meer begeleiding nodig dan de andere.

De vrijwilliger is – binnen gestelde kaders – zelf verantwoordelijk voor de eigen werkzaamheden. Wij kunnen op de vrijwilliger rekenen; gemaakte afspraken zijn belangrijk. Vrijwillig betekent immers niet vrijblijvend! Tot slot leren vrijwilligers om bij hulpvragen en signalen in te zetten op eigen kracht van de hulpvrager.

Iedereen is specialist!

Iedereen kan iets doen en iedereen is goed in iets; al is de bijdrage nog zo klein. Niet langer het professionele domein staat centraal, maar de rollen die een ieder vervult. Iedere inwoner kan – wanneer een vraag niet direct kan worden beantwoord – wegwijzer zijn op weg naar het vinden van antwoord. En iedere inwoner kan vanuit zijn of haar eigen talenten in specifieke gevallen een specifiek antwoord geven dat een antwoord kan zijn op de gestelde vraag. Wij werken in de basis dan ook aan talentontwikkeling en aan het versterken van de eigen waarde van inwoners. Belangrijk uitgangspunt van dit maatschappijbeeld is, dat iedereen elke rol kan vervullen. Een mens is inwoner, vrijwilliger, mantelzorger en wegwijzer. En in voorkomende gevallen zélf een specialist met kennis die in specifieke situaties kan worden ingezet om vragen te beantwoorden.

Opvoeden is een vak!

Wij gaan uit van de visie dat, in het proces om onszelf en iedereen bewust te maken, omzien naar elkaar de oplossing is voor een participatiesamenleving. Een samenleving waarin iedereen meetelt, zonder dat organisatiebelangen prevaleren. Dit is de pure vorm van opvoeden. Op basis van nieuwverworven waarden meten wij onszelf nieuwe normen aan. Het kost tijd om ons deze normen eigen te maken. Niet alleen voor onszelf, maar voor de hele maatschappij. Van een professional die jarenlang heeft geleerd aanbodgericht te werken, kan niet worden verwacht dat hij direct de regie uit handen geeft. En van een inwoner die elke vraag voor een voorziening beantwoord kreeg, kan niet worden verwacht dat hij ‘zomaar’ nagaat wat hij zelf kan doen. Het kost tijd om het beoogde effect te bereiken. En wij zijn daar samen verantwoordelijk voor: medewerkers van betrokken (lokale) organisaties, politici én inwoners.

Samenleving is niet maakbaar!

Wij houden er rekening mee met dat de (lokale) samenleving niet zo maakbaar is als men soms doet voorkomen. Bij opbouwwerk, hulpverlening en begeleiding gaat het om het op gang brengen van een ontwikkeling; van onderop, in stappen. Een ontwikkeling van lokale kracht, creativiteit en ondernemerschap. Vanuit een stip aan de horizon als inspirerend vertrekpunt. Dat is een kwalitatief en langdurig groeiproces.

Omdenken en doen!

De sociaal werkers zijn wat ons betreft de ontdekkers, de aanjagers, de verbinders en de bruggenhoofden van de inhoudelijke vernieuwing. Op zoek naar de kracht van de lokale samenleving. Samen met burgers moeten zij de transformatie handen en voeten geven. Met creativiteit als belangrijke competentie. Want creativiteit is de kunde van het doorbreken van patronen, gewoonten en zekerheden, door nieuwe dingen te bedenken. Creativiteit is belangrijk bij het zoeken naar vernieuwing en naar een andere manier van werken. Want zoals Einstein al zei: ‘We kunnen problemen niet oplossen door op dezelfde manier te blijven denken, als toen we ze creëerden.’ We zullen anders moeten denken en doen. En daar horen heel andere competenties bij. Lef, inspiratie, creativiteit, resultaatgerichtheid, ondernemerschap, mensen laten groeien, kansen zien en benutten en creëren. Dit gaat verder dan het onderzoeken en in beeld brengen van de huidige en toekomstige situatie. Wij gaan uit van een aanpak die de ontwikkeling werkenderwijs vormgeeft: door te doen!

De Koninklijke weg!

Onafhankelijkheid van de moederorganisatie is vaak een issue voor de gemeente. Er leeft de veronderstelling dat werknemers van een uitvoeringsorganisatie automatisch de belangen behartigt van de moeder organisatie om uiteenlopende redenen. Leef deelt deze veronderstelling niet. Alle medewerkers van onze organisatie, ongeacht hun functie, delen de visie dat het belang van de burger te allen tijde voorop staat. Dat noemen wij: de Koninklijke weg. Deze weg maakt dat iedere medewerker onafhankelijk in zijn of haar werk kan staan. Wanneer het werk vanuit de juiste motieven wordt gedaan, speelt deze kwestie niet. Bij het opzetten van een nieuwe organisatievorm (sociaal wijkteams), al dan niet ondergebracht bij de gemeente of een nieuwe ‘onafhankelijke’ organisatie, ontstaat per definitie een nieuw instituut waarin wederom structuren, systemen en bij behorend gedrag zichtbaar worden. Onafhankelijkheid zit niet in een organisatievorm, rechtsvorm of systeem. Het zit in het profiel van de werker. En die werkers leveren wij!